09925678803 malaek_charity@yahoo.com

درخواست عضویت

درخواست عضویت

ملائکی شوید

با عضویت در خانواده برگ ملائک ما را در رشد و پرورش و حمایت همه جانبه دختران مان یاری رسانید.

شما همیار گرامی می توانید با وارد کردن مشخصات خود، شماره همراه و مبلغ تعهد خود، برای حمایت از دخترانمان، عضوی از ما شوید.