Take a fresh look at your lifestyle.

ترخیصی ها

از تاریخ ۱۳۸۹ لغایت ۱۴۰۲ میزان ترخیصی های مجموعه به شرح زیر می باشد:

ترخیصی های مستقل ۶ فرزند

بازپیوند با خانواده ۱۶ فرزند

فرزندخواندگی ۸ فرزند

ازدواج ۴ فرزند